Krótka instrukcja Beko Cwb 6441 Wnha

Beko Cwb 6441 Wnha to pralka z wbudowaną kompresorową pompą ciepła, która zapewnia bardzo wydajną i ekologiczną pracę. Pralka posiada szeroki wybór funkcji, w tym opcję szybkiego prania, tryb suszenia, filtr wody i wyświetlacz LCD. Użytkownicy mogą wybrać program prania, który najlepiej spełnia ich wymagania, i wybrać odpowiednią temperaturę i czas prania. Pralka jest łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwą kontrolę nad procesem prania. Użytkownicy mogą również skorzystać z opcji zdalnego sterowania poprzez aplikację mobilną, aby uzyskać dostęp do informacji o aktualnym praniu i jego postępie. Beko Cwb 6441 Wnha jest idealnym rozwiązaniem dla każdej rodziny, która potrzebuje wydajnego, energooszczędnego i wygodnego w użyciu urządzenia do prania.

Ostatnia aktualizacja: Krótka instrukcja Beko Cwb 6441 Wnha

  1. Home
  2. Marki
  3. Beko

Czajniki

Klimatyzacja

Lodówki Mikrofale Nieskategoryzowane Odkurzacze Okapy Piece Piekarniki Pralki Suszarki Telewizory Zamrażarki Zmywarki Żelazka

Szukasz produktu?

Szukaj informacji na temat 3. 340. 000 produktów

Na tej stronie znajdziesz wszystkie instrukcje Beko posortowane wg kategorii. Na tej stronie pokazujemy jedynie 10 najlepszych produktów. Jeśli chcesz zobaczyć więcej instrukcji konkretnej grupy produktów, kliknij zielony przycisk poniżej kategorii produktu.

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CWB 6441 XN. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CWB 6441 XN, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CWB 6441 XN. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CWB 6441 XN tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CWB 6441 XN

Strona: 1

44ÍNDICECONSEJOSYSUGERENCIAS........................................................................................................................................................................................................................................................ 61ADVERTENCIAS-COMPONENTES............................................................................................................................................................................................................................................ 62INSTALACIÓN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 63USO-MANTENIMIENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................... 64ИНДЕКССЪВЕТИИТРИКОВЕ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 65ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ-ЕЛЕМЕНТИ............................................................................................................................................................................................................................................ 66ИНСТАЛАЦИЯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 67ИЗПОЛЗВАЙТЕ-ПОДДРЪЖКА.................................................................................................................................................................................................................................................... 68ESBGDownladefrmw.vbe.

Strona: 2

PL 445UWAGIISUGESTIENiniejszainstrukcjaobsługizostałaprzygotowanadlaróżnychwersjiurządzenia. Możliwejest, żeniektóreilustra-cjenieodzwierciedlajądokładniewaszegourządzenia.MONTAŻ• Producentnieponosiżadnejodpowiedzialnościzaszkodypowstałewwynikuniewłaściwegoiniezgodnegozzasadamitechnikimontażu.• Minimalnaodległośćbezpieczeństwapomiędzypłytąkuchennąaokapemmusiwynosić650mm(niektóremodelemogąbyćinstalowanenaniższejwysokości, patrzparagrafydotycząceustawieniaorazinstalacji).• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowejwewnątrzokapu.• WprzypadkuurządzeńklasyIanależysięupewnić, czydomowainstalacjaelektrycznagwarantujeprawidłoweuziemienie.• Podłączokapdowlotuotworuwyciągowegozapomocąruryośrednicyrównejlubwiększejniż120mm. Trasarurypowinnabyćmożliwienajkrótsza.• Niepodłączajokapudoprzewodówodprowadzającychspaliny(zkotłów, kominków, itp. ).• Jeżeliwpomieszczeniuużywanesązarównookap, jakiurządzenianiezasilaneenergiąelektryczną(naprzy-kładurządzenianagaz), należyzapewnićodpowiedniąwentylacjępomieszczenia. Jeżeliwkuchniniemawy-wietrznikówzapewniającychdopływświeżegopowietrza, należyjewykonać. Bezpieczneużytkowanieokapujestwówczas, gdymaksymalnepodciśnieniewpomieszczeniunieprzekracza0, 04mbar.• Jeżelikabelzasilającyzostanieuszkodzony, powinienzostaćwymienionyprzezproducentalubwykwalifikowa-nychpracownikówserwisu.• Jeśliinstrukcjainstalacjiurządzeniadogotowaniawskazujenapotrzebęzastosowanewiększejodległości, niżpodana powyżej, należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących od-prowadzaniapowietrza.UŻYTKOWANIE• Okapzostałzaprojektowanywyłączniedoużytkudomowego, doneutralizacjizapachówkuchennych.• Niewolnoużywaćokapudoinnychcelów.• Niepozostawiajwolnegoogniaodużejintensywnościpodzałączonymokapem.• Regulujzawszepłomienietak, abyniewydostawałysięonepobokachgarnków.• Niezostawiajpatelnibeznadzorupodczasichużytkowania:przegrzanyolejmożesięzapalić.• Niniejszeurządzenieniemożebyćużywaneprzezosoby(wtymdzieci)niepełnosprawniefizycznielubumy-słowoorazprzezbezdoświadczenialubwiedzynatematjegodziałania, operatorzypowinnizostaćpoinstru-owaniiskontrolowaniwekwestiiobsługiurządzeniaprzezosobyodpowiedzialnezajegobezpieczeństwo.• Dziecipowinnybyćnadzorowane, abyupewnićsiężeniebawiąsięurządzeniem.• „UWAGA:Częścizewnętrznemogąstaćsiębardzogorące, jeżeliużywanesąrazemzurządzeniamiprze-znaczonymidogotowania. ”KONSERWACJA• Przedprzystąpieniemdodowolnejczynnościkonserwacyjnejnależywyłączyćokapzsiecielektrycznej, wycia-gającwtyczkęlubwyłączającwyłącznikgówny.• Wykonujskrupulatnąiczęstąkonserwacjęfiltrazgodniezpodanymopisem(Niebezpieczeństwopożaru).• Powierzchnieokapuwystarczyczyścićwilgotnąszmatkąineutralnympłynemdomycia.Symbol naprodukcielubnaopakowaniuoznacza, żeproduktutegoniemożnatraktowaćjakzwykłychodpadów, alenależygozawieźćdopunktuzajmującegosięlikwidacjąurządzeńelektrycznychielektronicznych. Likwidującproduktwsposóbwłaściwy, przyczyniaszsiędozapobieganiaewentualnymujemnymwpływomnaśrodowiskoinazdrowieludzi, któremogłybypowstaćwwynikuniewłaściwejjegolikwidacji. Szczegółoweinformacjenatematrecyclingutegoproduktuuzyskaszwurzędziemiasta/gminy, lokalnychinstytucjachzajmującychsięlikwidacjaodpadówlubwsklepie, wktórymkupileśprodukt.2°

Strona: 3

PL 446OSTRZEŻENIA-CZĘŚCISKŁADOWEOSTRZEŻENIANiniejsze urządzenie zostało przystosowane do użycia jako okap WYCIĄGAJĄCY (wyprowadzenie powietrzanazewnątrz)lubFILTRUJĄCY(powrótpowietrzadopomieszczenia).- Minimalna odległość od powierzchni gotowania do dolnej krawędzie okapu powinna wynosić co naj-mniej650mm.- Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących funkcjonowania okapu w wersji wyprowa-dzającejpowietrzenazewnątrz. (wersjawyciągająca)- Należy zapewnić właściwe wietrzenie lokalu, gdy jednocześnie są używane okap lub urządzenia zasilaneenergiąinnąodelektrycznej;podciśnieniewlokaluniemożeprzekraczać4Pa(4x10-5bar).- Zbieranepowietrzeniemożebyćprzesyłanedoprzewodukominowegowykorzystywanegodousuwaniaspalinurządzeńzasilanychenergiąinnąniżelektryczna.- Należyprzestrzegaćodpowiednichprzepisówdotyczącychodprowadzaniapowietrza.- Unikaćobecnościwolnegoogniawprzestrzenipodokapem.- OkapzostałskonstruowanywklasieizolacyjnościII, niemakoniecznościpodłączaniauziemienia.- Przedprzystąpieniemdojakichkolwiekprackonserwacyjnych, należywyłączyćwtyczkęzgniazdka.- Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie fizycznie lubumysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, operatorzy powinni zostaćpoinstruowaniiskontrolowaniwekwestiiobsługiurządzeniaprzezosobyodpowiedzialnezajegobezpie-czeństwo.- Dziecipowinnybyćnadzorowane, abyupewnićsiężeniebawiąsięurządzeniem.PODŁĄCZENIEKABLAZASILANIAPrzed przystąpieniem do podłączenia należy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na etykiecie znajdującej sięwewnątrzurządzenia, odpowiadanapięciuwdomowejinstalacjielektrycznej. Nakabluzasilaniazamontowaćwy-tyczę odpowiednią dla obciążenia podanego na tabliczce znamionowej; w przypadku bezpośredniego podłączeniado siecikoniecznejestzamocowanie pomiędzy urządzeniema sieciąelektrycznąwyłącznikajednobiegunowegozotwarciemstykówconajmniej3mm, przystosowanegodoobciążeniaorazzgodnegozpanującyminormami.CZĘŚCISKŁADOWE- 2elementymontażoweC- 1kołnierzredukcyjnyG- 1złączefiltrowaniaH(nażyczenie)- 2filtryzwęglaaktywnegoL(nażyczenie)

Strona: 4

PL 447Okapnależy zamontować wśrodkustrefy gotowania. Minimalnaodległość odpowierzchnigotowaniadodolnejkrawędzieokapupowinnawynosić conajmniej650mm.Montaż okapunależywykonać wnastępującysposób:1) Wykonać6otworów(X1-X2-J)Ø8mmwedługwielkościpodanychnarys. 1.2) Domontażuużyćśruborazkołkówznajdującychsięnawyposażeniu.3) PrzykręcićelementymontażoweC(fig. 2)dościanywotworachX1-X2.4) PrzymocowaćokapdościanywotworachzewnętrznychJ1orazJ2(rys. 3).5) MontażWYCIĄGAJĄCYlubFILTRUJĄCY:WYCIĄGAJĄCYAby zainstalować okap w wersji z wyciągiem należy go podłączyć do rury wylotowej za pomocą sztywnej lubgiętkiejruryø150lub120mm;wyborururydokonujemonter.• Dopodłączeniazrurą ø120mmzałożyć kołnierzredukcyjny9nawylotwkorpusieokapu.• Przymocować rurę odpowiednimiopaskami. Koniecznemateriałynieznajdują się wzestawie.• Wyjmijewentualnewęglowefiltryzapachowe.FILTRUJĄCY(WERSJAOPCJONALNA)- Założyć złączefiltrowaniaH(rys. 6).- Założyć filtryzwęglaaktywnegoL(rys. 7), blokującjeprzezobrótwkierunkuzgodnymzruchemwskazówekzegara(około10°)aż dozatrzymania. Podczasdemontażuwykonać czynnościwodwrotnejkolejności.MONTAŻ KOMINA6) Przy pomocy znajdujących się na wyposażeniu 4 śrub samogwintujących Ø2, 9mm, zamocować komingórnyA(rys. 8)naelementachmontażowychC(rys. 2/rys. 8). Odległość pomiędzyotworamimontażowymiX1orazX2określanajestprzezwysokość kominagórnegoH.7) Delikatnierozszerzyć dwieściankibocznekominadolnegoB(rys. 9)izałożyć goodprzodunaokap(rys. 9).

Strona: 5

PL 448UŻYTKOWANIE–KONSERWACJAZalecamy, abyuruchomić okapzarazporozpoczęciugotowaniaipozostawić gowłączonegookoło15minutpojegozakończeniu,domomentuaż znikną wszelkiezapachy.1) Tablicasterowaniazprzełącznikami- Przełączniksterowaniaoświetleniem.- Przełączniksterowaniaprędkością działania.- Kontrolkasygnalizującapracę silnika.2) Tablicasterowaniazprzyciskami- Przycisk, któryuruchamiapracę silnikaprzyminimalnejprędkości, przystosowanejdociągłejicichejwymianypowietrza, dlamałejilościzapachów.- Przycisk, któryuruchamia pracę silnikaprzyprędkości średniejprzystosowanejdo większości warunkówużytkowania, opty-malnejpodwzględemprzepływupowietrzaorazpowstającegohałasu.- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy prędkości średniej maksymalnej, przystosowanej do dużej emisji zapachów po-wstającychpodczasgotowania, takżeprzezdłuższyczas.- Przycisksterowaniaoświetleniem.Uwaga: Przed przystąpieniemdo jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naprawczych np. wymiany żarówki, należy odłączyć urzą-dzenieodsiecielektrycznej.1. OświetlenieSkładasięzdwóchżarówek(28W-40W). Podczaswymianynależypostępowaćwnastępującysposób(rys. 10):Wyjąćjedenzkołkówznajdującychsięzbokuplafoniery. Przesunąćszybęwbokażdoprzeciwnejstrony, następniedelikatniepocią-gnąćjąwdół. Wymienićżarówkęizamocowaćszybkęwodwrotnejkolejnościczynności.2. FiltryWmniejwięcejrównychodstępach, wzależnościodczęstotliwościużytkowaniaokapu, okołorazna2miesiącenależywyjąćfiltrymetaloweiumyćjew ciepłejwodzieześrodkiemczyszczącymlubbezpośredniow zmywarce, następnie zamontowaćwysuszone(filtrówzwęglaaktywnegoniewolnopodżadnympozoremmyć, należyjewymieniaćco2miesiące).3. CzyszczenieDomyciapowierzchnizewnętrznejokapuużywaćmiękkiejściereczkinasączonejalkoholemlubodpowiednimiśrodkamidostępny-miwhandlu. Niewolnoużywaćśrodkówściernychlubostrychprzedmiotów.WAŻNE:Otwartypłomieńjestszkodliwydlafiltrów, dlategozalecamy, abyniepozostawiaćwłączonegopalnikabezznajdującegosięnanimnaczynia. Czynnościczyszczeniaokapuoraz filtrówsąobowiązkowe, należywykonywaćto wedługpodanych wskazó-wek.UWAGA:Producentnieodpowiadazaewentualneszkodyspowodowaneprzezbrakkonserwacjifiltraprzeciwtłuszczowego(mycieraznadwamiesiące), wymianyfiltrawęglowegoorazprzestrzeganiawskazówekdotyczącychmontażuorazpodłączeniaelektryczne-go.

Strona: 6

www. beko. com

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
CWB 6441 XN
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Francuski, Polski, Rosyjski, Grecki, Węgierski, Bułgarski

Powiązane produkty Beko CWB 6441 XN

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Pralki Beko

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Pralki Beko.
Mamy 102 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 102 produktów Beko w kategorii Pralki.

  • 2
  • 5acdw

Krótka instrukcja Beko Cwb 6441 Wnha

Bezpośredni link do pobrania Krótka instrukcja Beko Cwb 6441 Wnha

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Krótka instrukcja Beko Cwb 6441 Wnha